Cài đặt NVM trên macOS bằng Homebrew

NVM (Node Version Manager) là một công cụ, phần mềm để cài đặt và quản lí các phiên bản NodeJS trên hệ thống dựa trên Linux. Người dùng macOS có thể cài đặt NVM bằng cách sử dụng Homebrew.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt NVM trên macOS và quản lí các phiên bản NodeJS.

Yêu cầu hệ thống

Đầu tiên, nếu chưa cài đặt Homebrew thì bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây để cài. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Bước 1: Xoá phiên bản NodeJS hiện tại

Nếu trước đây bạn đã cài đặt NodeJS rồi thì bạn phải xoá nó đi. Bạn bỏ qua bước này nếu chưa có phiên bản NodeJS nào trong máy.

brew uninstall --ignore-dependencies node
brew uninstall --force node 

Bước 2: Cài đặt NVM

Hiện tại, máy tính của bạn đã có thể cài đặt NVM được rồi. Dùng 2 câu lệnh dưới đây để update Homebrew và cài đặt NVM

brew update 
brew install nvm 

Tiếp theo, tạo thư mục cho nvm

mkdir ~/.nvm 

Bây giờ, cấu hình các biến môi trường được yêu cầu. Chỉnh sửa tệp cấu hình sau trong thư mục chính

vim ~/.bash_profile 

và thêm các dòng dưới đây vào ~/.bash_profile (hoặc ~/.zshrc cho macOS Catalina hoặc các phiên bản mới hơn)

export NVM_DIR=~/.nvm
source $(brew --prefix nvm)/nvm.sh

Nhấn ESC + :wq để lưu file và thoát.

Tiếp theo, tải biến vào môi trường shell hiện tại. Từ lần đăng nhập tiếp theo, nó sẽ tự động được tải.

source ~/.bash_profile 
hoặc
source ~/.zshrc

Vậy là đã cài đặt xong NVM. Tiếp theo là cài đặt các phiên bản NodeJS mà bạn muốn sử dụng

Bước 3: Cài đặt NodeJS với NVM

Trước hết, hãy xem những phiên bản Node nào có sẵn để cài đặt. Để xem các phiên bản có sẵn, hãy nhập:

nvm ls-remote

Bây giờ, bạn có thể cài đặt bất kỳ phiên bản nào được liệt kê ở trên. Bạn cũng có thể sử dụng các tên bí danh (alias name) như node cho phiên bản mới nhất, hay lts cho phiên bản LTS mới nhất, v.v.

nvm install node     ## Cài đặt phiên bản mới nhất
nvm install 16       ## Cài đặt NodeJS phiên bản 16.x

Sau khi cài đặt, bạn có thể kiểm tra xem đã thành công hay chưa bằng lệnh

nvm ls
nvm with homebrew on macos

Nếu bạn đã cài đặt nhiều phiên bản trên hệ thống của mình, bạn có thể đặt bất kỳ phiên bản nào làm phiên bản mặc định. Ví dụ để đặt phiên bản 16.x là mặc định, thì bạn có thể dùng lệnh

nvm use 16

Tương tự, bạn có thể cài đặt các phiên bản khác như phiên bản Node 12, 15 và 18 và chuyển đổi các phiên bản với nhau.