Hướng dẫn kiểm tra phiên bản Nginx và PHP đang sử dụng

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh kiểm tra phiên bản của Nginx và PHP xem đã là phiên bản mới nhất chưa.

1.Lệnh kiểm tra phiên bản Nginx trên VPS

Để kiểm tra phiên bản nginx đang sử dụng, ta dùng lệnh sau

nginx -v

Đây là kết quả

[root@huynhhieu ~]# nginx -v
nginx version: nginx/1.11.4

Ngoài ra, đây là lệnh để kiểm tra các module nginx đã cài

nginx -V

Kết quả

[root@huynhhieu ~]# nginx -V
nginx version: nginx/1.11.4
built by gcc 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-18) (GCC)
built with OpenSSL 1.0.2h  3 May 2016
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/usr/share/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --group=nginx --user=nginx --pid-path=/var/run/nginx.pid --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --with-http_v2_module --with-http_ssl_module --with-ipv6 --with-http_flv_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_xslt_module --with-http_addition_module --with-http_dav_module --with-http_geoip_module --with-http_image_filter_module --with-http_perl_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-file-aio --with-pcre=/usr/local/vpssim/pcre-8.39 --with-pcre-jit --with-google_perftools_module --with-debug --with-openssl=/usr/local/vpssim/openssl-1.0.2h --with-zlib=/usr/local/vpssim/zlib-1.2.8 --with-openssl-opt=enable-tlsext --with-http_realip_module --with-http_stub_status_module --add-module=/usr/local/vpssim/ngx_devel_kit-master --add-module=/usr/local/vpssim/echo-nginx-module-master --add-module=/usr/local/vpssim/memc-nginx-module-master --add-module=/usr/local/vpssim/set-misc-nginx-module-master --add-module=/usr/local/vpssim/srcache-nginx-module-master --add-module=/usr/local/vpssim/ngx_http_concat --add-module=/usr/local/vpssim/ngx_http_substitutions_filter_module-master --add-module=/usr/local/vpssim/ngx_cache_purge-master --add-module=/usr/local/vpssim/headers-more-nginx-module-master --add-module=/usr/local/vpssim/redis2-nginx-module-master --add-module=/usr/local/vpssim/ngx_http_redis-0.3.8

2.Lệnh kiểm tra phiên bản PHP trên VPS

Tiếp theo, để kiếm trả phiên bản PHP, ta dùng lệnh

php -v

Kết quả

[root@huynhhieu ~]# php -v
PHP 7.0.20 (cli) (built: Jun  7 2017 07:59:46) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.20, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Bạn sẽ thấy dòng này nếu VPS có đã cài Zend OPcache

with Zend OPcache v7.0.20, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Còn đây là lệnh để kiểm tra module PHP đã cài

php -m

Kết quả

[root@huynhhieu ~]# php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
enchant
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
gmp
hash
iconv
igbinary
imagick
imap
intl
json
ldap
libxml
mbstring
mcrypt
memcache
memcached
msgpack
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
posix
pspell
readline
redis
Reflection
session
shmop
SimpleXML
snmp
soap
sockets
SPL
sqlite3
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tidy
tokenizer
wddx
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zlib

[Zend Modules]
Zend OPcache

Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp phiên bản PHP và Nginx.

Chúc các bạn thành công.