Để hiển thị toàn bộ file *.PHP ở thư mục hiện tại, bạn hãy sử dụng 1 trong 2 lệnh bên dưới:

find . -print | grep -i '.*[.]php'

hoặc


find . -type f -name '*.php' -printf '%TY-%Tm-%Td %TT %p\n' | sort

Mình thường dùng phương pháp này để kiểm tra có bị up file malware, shell lên server hay không.

Update bổ sung thêm câu lệnh tìm kiếm một số dạng malware, shell thông dụng trên server:

pcregrep -rlM '\<\?php.*\n.*\$GLOBALS' /home/domain.com/public_html/
  • -r: tìm kiếm recursive cả sub-directory
  • -l: list file name only
  • -M: tìm kiếm multiple line

Bình luận

4 Comments on "Tìm kiếm toàn bộ file *.PHP trên Linux"

avatar
newest oldest
Linh (blogchiem.net)
Guest

Bạn cho mình hỏi chút về tìm kiếm, mình có một thư mục nhiều file PHP mà giờ mình muốn tìm một đoạn nội dung ngắn xem nó nằm ở tệp nào trong thư mục này thì làm cách nào nhỉ?
*Mình sửa lại cái theme wordpress có sẵn nhưng tìm mãi không thấy.