Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên CentOS

FFmpeg là một thư viện mã nguồn mở có rất nhiều tiện ích cho việc xử lý video trên máy chủ như chuyển đổi video/audio, hay stream video/audio. Hiện nay nó được sử dụng rộng rãi bởi các dịch vụ trực tuyến trên Internet.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt FFmpeg lên máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS 6/7

Yêu cầu:

  1. 1 máy chủ sử dụng hệ điều hành CentOS 6 hoặc 7
  2. Quyền root

Các bước thực hiện

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Lần lượt sử dụng các lệnh sau:

sudo yum install epel-release -y
sudo yum update -y
sudo shutdown -r now

Bước 2: Cài đặt Nux Desktop YUM repo

Do hiện tại chưa có gói rpm chính thức từ FFmpeg, vì vậy chúng ta không thể sử dụng lệnh Yum để cài đặt như các dịch vụ khác mà phải sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 là Nux Desktop để cài đặt FFmpeg thì mới có thể dùng lệnh Yum.

Nếu bạn dùng CentOS 7:

sudo rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

Còn nếu dùng CentOS 6:

sudo rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm

Bước 3: Cài đặt FFmpeg và FFmpeg Development

sudo yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Bước 4: Test FFmpeg đã được cài hay chưa 

Sử dụng lệnh sau:

ffmpeg

Lệnh này sẽ trả về thông tin của FFmpeg đã cài trên hệ thống của bạn.

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên CentOS 3
Kết quả trả về

Để biết thêm về FFmpeg, bạn sử dụng lệnh

ffmpeg -h

Bước 5: Ví dụ

  • Chuyển file mp3 sang định dạng ogg:
cd
wget https://archive.org/download/OTRR_Gunsmoke_Singles/Gunsmoke_52-04-26_001_Billy_the_Kid.mp3
ffmpeg -i Gunsmoke_52-04-26_001_Billy_the_Kid.mp3 -c:a libvorbis -q:a 4 Gunsmoke_52-04-26_001_Billy_the_Kid.ogg
  • Chuyển file FLV sang định dạng Mp4
cd
wget https://archive.org/download/TownofchinovalleyChinoValleyflvfiletest1/test.flv
ffmpeg -i test.flv -y -vcodec copy -acodec copy test.mp4

Chúc các bạn thành công.